Serwis archiwalny
Strona główna

Informacje dla wyborców

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Można skorzystać również z wyszukiwarki, którą znajdziecie Państwo tutaj.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

JAK ODDAĆ GŁOS?

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej między godziną
6.00 a 20.00

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu.

Wyborca osobiście oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x".

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI

Składanie wniosków do 15 czerwca 2010

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, które znajdują się w lokalach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na obszarze gminy w której wyborca ma miejsce jego stałego zamieszkania.

We wniosku, podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

WPISANIE NA LISTĘ WYBORCÓW POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (dot również wyborców nigdzie nie zamieszkałych)


Składanie wniosków do dnia 10 czerwca 2010

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w czasie w którym przypada dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na własny wniosek, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (ZAŚWIADCZENIE)

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (ZAŚWIADCZENIE - II TURA)

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze.

ŻOŁNIERZE

Składanie wniosków od 30 maja 2010 do 06 czerwca 2010

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz:
 • żołnierze pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
 • ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
 • funkcjonariusze Policji z jednostek skoszarowanych,
 • funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu pełniący służbę w systemie skoszarowanym,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w systemie skoszarowanym,
 • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w systemie skoszarowanym,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym,

są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba że wyżej wymienione osoby, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

GŁOSOWANIE POZA GRANICAMI POLSKI

Pobierz listę obwodów zagranicznych
Składanie wniosków do 17 czerwca 2010

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Wyborcy ci, posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez odpowiedniego konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce pobytu wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej 3 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 czerwca 2010 r.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania II tury wyborów.

GŁOSOWANIE NA POLSKIM STATKU MORSKIM

Składanie wniosków do 17 czerwca 2010

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez kapitanów statków.

Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku wyborcy, zgłoszonego najpóźniej 3 dni przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Składanie wniosków do 10 czerwca 2010

Przez pełnomocników mogą glosować wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, oraz wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
 • posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
 • posiadający orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji może być wydane jednocześnie),
 • posiadający orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów,
 • posiadający orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 • о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być zaufana osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwo można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedna z nich jest członkiem najbliższej rodziny, to znaczy - małżonkiem, rodzicem lub krewnym w linii prostej - np. dzieckiem lub dziadkiem, oraz rodzeństwem.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej w której osoba udzielająca pełnomocnictwa będzie głosować, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitet i kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Nie można oddać głosu przez pełnomocnika w obwodach utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz za granicą i na polskich statkach morskich.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa w urzędzie gminy (miasta) wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Włącz się w kampanię
Polska jest najwazniejsza
Serwis kandydata na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego
Wersja 3Wersja 2Wersja 1Ta sama treść różne odsłony